Polityka Prywatności

1.      Niniejsza polityka prywatności sklepu internetowego Anna Bosqe ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

2.      Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

a.      zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego;

b.      obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

3.      Niniejsza informacja zawiera podstawowe dane w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe oraz jakie prawa mają Państwo na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Zgodnie z Rozporządzeniem nr 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych (dalej „RODO”), niniejszym informuję, że:

4.      Administratorem danych osobowych jest:

Import-Export Boroń Sp.j.  (dalej: “Administrator” lub “Spółka”).

Z Administratorem można się skontaktować pod adresem:

ul. Skawińska 113, 32-050 Skawina;

e-mail: hello@annabosqe.com

5.      Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu jest Import-Export Boroń Sp.j. Sklep internetowy Anna Bosqe zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sklepowi wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sklep w celu realizacji złożonego zamówienia. Użytkownik ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Użytkownik otrzymywać będzie na podany adres poczty elektronicznej, wiadomości dotyczące działalności sklepu. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora sklepu , pod adresem hello@annabosqe.com

6.      Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

·        przetwarzane zgodnie z prawem;

·        zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

·        merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

·        przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;

·        przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

7.      Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach:

·        osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

·        przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

·        przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

·        przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

8.      Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego w następujących celach:

·        wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów;

·        korzystanie ze strony Sklepu Internetowego i zapewnienie jej prawidłowego działania;

·        marketing i marketing bezpośredni;

·        prowadzenie ksiąg podatkowych;

·        wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży;

·        ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora;

·        prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Sklepie Internetowym.

9.      Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

10.   Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

·        przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki;

·        podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą;

·        dostawcy systemu ankiet opiniujących;

·        dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych;

·        dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze.

11.   Informujemy, że wobec przetwarzania Twoich danych osobowych masz prawo każdorazowo zwrócić się o uzyskanie:

a.      informacji: o tym, czy Twoje dane są przetwarzane, oraz innych informacji w szczególności o naruszeniu ochrony danych Twoich danych;

b.      dostępu do Twoich danych;

c.      usunięcia Danych;

d.      zmiany Twoich danych;

e.      przenoszenia Twoich danych;

f.       ograniczenia przetwarzania Twoich danych;

g.      w stosunku do przetwarzania na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody;

h.      w stosunku do przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – prawo do wniesienia sprzeciwu.

12.   Na Stronie internetowej www.annabosqe.com oraz www.annabosqe.pl używamy plików cookies oraz google analitysc. W celu śledzenia ruchu oraz optymalizacji usług.

13.   Ciasteczka to pliki, zapisywane i przechowywane na twoim urządzeniu, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko może zawierać nazwę strony internetowej, z której pochodzi,  czas jego istnienia oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

14.   Sklep Internetowy może używać ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały sprawniej , aby lepiej dopasować treści do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

 

 

Zapisz się na nasz Newsletter!